امام حسن مجتبي (ع):هيچ روز و سرنوشتي مانند روز و سرنوشت تو نمي باشد اي ابا عبدالله لا يوم کيومک يا ابا عبدالله YAHoO - 40حدیث از امام رضا علیه السلام

 

40حدیث از امام رضا علیه السلام

 

1. امام رضا علیه السلام: صـــــدقه دهید، هــــرچند انــــــدک باشد.

2. امام رضاعلیه السلام: آفت کار، وابستـــگی نداشتن به آن است.

3. امام رضاعلیه السلام: آدمی عابد نباشد،مگر آنکه بردبار باشد.

4. امام رضاعلیه السلام: چه بــهتر است صبـــــر کردن و انتظار فرج کشیدن.

5. امام رضاعلیه السلام: همانا عبادت پر اندیشــــــه کردن در امر خـــــداست.

6. امام رضاعلیه السلام: هر مؤمنی مسلمانست و هــر مسلمانی مؤمن نیست.

7. امام رضاعلیه السلام: برشمــا باد به راستگویی و اجتناب از دروغــگویی.

8. امام رضاعلیه السلام: حقیقـــت توکـّـــل این است که جز از خـــــدا نترسی.

9. امام رضاعلیه السلام: مؤمن در مدّت زندگی از تحصیل علم خسته نمیشود.

10.امام رضاعلیه السلام: بهترین مال آن است که آبـــــرو با آن محفوظ بماند.

11. امام رضاعلیه السلام: گناهان کوچــــک راهی برای گنــاهان بزرگ است.

12. امام رضاعلیه السلام: تمیـــزی و پاکیـــــزگی از اخـــــلاق پیامبران است.

13. امام رضاعلیه السلام: به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.

14. امام رضاعلیه السلام: خـــــــداوند رحمت کند بنده ای را که علوم ما را زنده نگه دارد.

15. امام رضاعلیه السلام: از ما نیست کسی که همسایـــــه اش از شّر او در امــــان نباشد.

16.امام رضاعلیه السلام : کسی که از گناه توبـــه کند مانند کسی است که گناه نکرده باشد.

17. امام رضاعلیه السلام: دوست هر کسی عقــــــــل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.

18. امام رضاعلیه السلام: تواضع این است به مـــردم دهی آنچه را می خواهی به تو دهند.

19. امام رضاعلیه السلام: دعـــــــا بلائی را که نازل شده و آنچــــــه نازل نشده دفع میکند.

20. امام رضاعلیه السلام: بیماری مؤمن باعث تطهیــــر و کسب رحمت خـــدا برای اوست.

21. امام رضاعلیه السلام: اوّلین پرسشی که در قیامت میشود دوستــــــی ما اهل بیت است.

22. امام رضاعلیه السلام: دعای بنده در پنهانی یک دعــایش برابر 70 دعای آشکار است.

23.امام رضاعلیه السلام : یاری کردن و گرفتن دست ناتوان از صدقه دادن به او بهتراست.

24. امام رضاعلیه السلام: دو گروه همیشه مریضند؛سالمی که پرهیز میکند و مریضی که پرهیز نمیکند.

25. امام رضاعلیه السلام: کسی که از خــــــدا توفق بخواهد ولی تلاش نکند خود را مسخره کرده است.

26. امام رضاعلیه السلام: هرکس در مقابل خوبی مردم تشکّر نکند از خدای عزوجل تشکّر نکرده است.

27. امام رضاعلیه السلام: هرکس اندوه مؤمنی را بزداید خـــداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید.

28. امام رضاعلیه السلام: ازما نیست آنکه دنیــــــــای خود را برای دینش و دین خــــود را برای دنیایش ترک گوید.

29. امام رضاعلیه السلام: هرکس معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند چنان است که مرا زیارت کرده است.

30. امام رضاعلیه السلام: هرکس به رزق و روزی کم از خــــداراضی باشد خداوند از عمل کم او راضی خواهد بود.

31. امام رضاعلیه السلام: با توبــــه و استغفـــــار خود را خوشبــــــو کنید تا بوهای زننده گناهان رسوایتـان نسازد.

32. امام رضاعلیه السلام: هرگاه مردم به گناه تـــــازه ای آلوده شوند خداوند آنهارا به بلای تازه ای دچار می نماید.

33. امام رضاعلیه السلام: سکــــوت دری ازدرهای حکمـــت است بی تردید سکوت جلب محبــــــّت نموده وراهنمای هر خیری است.

34. امام رضاعلیه السلام: به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوســت داشته باشید ودست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

35. امام رضاعلیه السلام: پنهان کننده کار نیک برابر70 حسنه است ،آشکار کننده کار بد مخذول و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.

36. امام رضاعلیه السلام: مردیــــکه سه سال ازعمرش باقی مانده صله رحـــــم میکند خداعمرش را 30 ســــال قرار میدهدو خـــــــداهرچه خواهد میکند.

37. امام رضاعلیه السلام: خیـــر و خوبی به هر اهل و نا اهـــــلی روادار اگر کسی در خـــور شایسته آن بود که بود اگر نبود تو خود لایق و سزاوار آنی .

38. امام رضاعلیه السلام: به بسیاری نماز وروزه و زیادی حــــجّ و احســان و زمزمه شان در شب منگرید بلکه به راستی سخن وامانت داریشان بنگرید.

39. امام رضاعلیه السلام: با قدرتمندان با احتیــــــاط و پرهیزمصاحبت کن با دوستان با فروتنـــی وتواضع با دشمــتنان با آگاهی و بیداری وبا دیگر مردم با گشاده رویی.

40. امام رضاعلیه السلام: کسی که نمی تواند با چیزی گناهش را پاک و محو نماید بر محمّد ص وآل او صلوات بفرستد زیرا صلوات گناهان را ریشه کن و نابود میکند و از بین می برد.

 

دیگر مطالب مذهبی

 

+ نوشته شده توسط س.س در چهارشنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۹ و ساعت 19:13 |